آموزش اندازه گیرى دامن

اندازه هاى مورد نیاز دامن
۱ – دورکمر
۲ – دور باسن
3 – قد دامن

 

دورکمر
براى اندازه گیرى دور کمر متر را از روى نوار بسته شده عبور دهید، و اندازه بگیرید.

دور باسن
متر را از برجسته ترین قسمت باسن عبور داده و اندازه بگیرید.

قد دامن
سر متر را در خط کمر قرار داده و با توجه به مدل قد دامن را اندازه بگیرید.

آموزش اندازه گیرى بالاتنه و آستین

اندازه های مورد نیاز
۱ – دورگردن
۲ – پهناى شانه
۳ – دورسینه
۴ – دورکمر
۵ – دور باسن
۶ – کارور جلو
۷ – کارور پشت
۸ – قد بالاتنه جلو
۹ – قد بالاتنه پشت
۱۰ – بلندى باسن
۱۱ – قدآستین
۱۲ – دور بازو
۱۳ – دور مچ

دور سینه
براى اندازه گیرى دور سینه متر را از دور بدن بطوریکه از رأس سینه عبور کند اندازه بگیرید. (دقت کنید متر دقیقاً از رأس سینه بگذرد.)
دور سینه برجسته ترین قسمت بالاتنه است که مى توانید سایز خود را با توجه به این اندازه مشخص کنید.

دورکمر
براى اندازه گیرى دور کمر متر را از روى نوار بسته شده عبور دهید، و اندازه بگیرید.

دور باسن
متر را از برجسته ترین قسمت باسن عبور داده و اندازه بگیرید.

کارور پشت
حدود «۱۰ تا ۱۵ سانتىمتر» از اولین مهره گردن در پشت پایین آمده از محل اتصال دست به بالاتنه متر را قرار داده و تا سمت دیگر، اندازه بگیرید.

کارور جلو
در بالاتنه جلو، ازمحل اتصال دست به بالا تنه از سمت چپ تا راست را اندازه بگیرید.

دور گردن
متر را از دورگردن عبور داده و اندازه گیرى کنید.

پهناى شانه
از محل اتصال گردن به شانه تا استخوان سرشانه (ترقوه) اندازه بگیرید.

بلندى بالاتنه پشت
از آخرین مهره گردن تا خط کمر را اندازه بگیرید.

بلندى بالاتنه جلو
از وسط سرشانه تا خط کمر به طورى که متر از رأس سینه بگذرد اندازه بگیرید.

بلندى آستین
از استخوان سرشانه (ترقوه) تا مچ (به طورىکه دست در حالت خمیده باشد) اندازه بگیرید.

دور بازو
پهن ترین قسمت دست در بالاى خط آرنج را اندازه بگیرید

دور مچ 
دور مچ را با سانتى متر اندازه بگیرید (براى آستین هاى مچ دار ) در آستین هاى بدون مچ مى توانید پهناى لبه آستین را نسبت به مدل دلخواه اندازه بگیرید.

آموزش اندازه گیری شلوار

اندازه هاى مورد نیاز
۱- دورکمر
2- دور باسن
3-  دور ران
4- دور زانو
5- دمپا
6- قد شلوار

دورکمر
براى اندازه گیرى دور کمر متر را از روى نوار بسته شده عبور دهید، و اندازه بگیرید.

دور باسن
متر را از برجسته ترین قسمت باسن عبور داده و اندازه بگیرید.

دور ران
با متر اندازه دور ران را بگیرید.

دور زانو
زانو را کمى خم کرده و با متر اندازه دور زانو را بگیرید.

دم پا
با متر اندازه گشادى را با توجه به مدل مشخص کنید.

قد شلوار
سر متر را روى نوار کمر قرار داده و تا زمین اندازه گیرى کنید.

آموزش اندازه گیرى مانتو،تونیک،تی شرت،بلوزوتاپ

اندازه های مورد نیاز
1 – دورسینه
2 – دورکمر
3 – دور باسن
4 – قد بالاتنه
5 – قدآستین
6 – قد مانتو-تونیک-بلوز –تاپ وتی شرت

 

دور سینه
براى اندازه گیرى دور سینه متر را از دور بدن بطوریکه از رأس سینه عبور کند اندازه بگیرید. (دقت کنید متر دقیقاً از رأس سینه بگذرد. دور سینه برجسته ترین قسمت بالاتنه است که مى توانید سایز خود را با توجه به این اندازه مشخص کنید.

دورکمر
براى اندازه گیرى دور کمر متر را از روى نوار بسته شده عبور دهید، و اندازه بگیرید.

دور باسن
متر را از برجسته ترین قسمت باسن عبور داده و اندازه بگیرید.

بالاتنه
از وسط سرشانه تا خط کمر به طورى که متر از رأس سینه بگذرد اندازه بگیرید

بلندى آستین
از استخوان سرشانه (ترقوه) تا مچ (به طوریکه دست در حالت خمیده باشد) اندازه بگیرید.

قد مانتو-تونیک-بلوز-تی شرت-تاپ
سر متر را از وسط سرشانه قرار داده و با توجه به مدل قد مانتو-تونیک-بلوز-تی شرت-تاپ را اندازه بگیرید.