آموزش اندازه گیرى مانتو،تونیک،تی شرت،بلوزوتاپ

اندازه های مورد نیاز
1 – دورسینه
2 – دورکمر
3 – دور باسن
4 – قد بالاتنه
5 – قدآستین
6 – قد مانتو-تونیک-بلوز –تاپ وتی شرت

 

دور سینه
براى اندازه گیرى دور سینه متر را از دور بدن بطوریکه از رأس سینه عبور کند اندازه بگیرید. (دقت کنید متر دقیقاً از رأس سینه بگذرد. دور سینه برجسته ترین قسمت بالاتنه است که مى توانید سایز خود را با توجه به این اندازه مشخص کنید.

دورکمر
براى اندازه گیرى دور کمر متر را از روى نوار بسته شده عبور دهید، و اندازه بگیرید.

دور باسن
متر را از برجسته ترین قسمت باسن عبور داده و اندازه بگیرید.

بالاتنه
از وسط سرشانه تا خط کمر به طورى که متر از رأس سینه بگذرد اندازه بگیرید

بلندى آستین
از استخوان سرشانه (ترقوه) تا مچ (به طوریکه دست در حالت خمیده باشد) اندازه بگیرید.

قد مانتو-تونیک-بلوز-تی شرت-تاپ
سر متر را از وسط سرشانه قرار داده و با توجه به مدل قد مانتو-تونیک-بلوز-تی شرت-تاپ را اندازه بگیرید.